Effektiv periodisering i regnskapssystemet

Periodisering innebærer at du bokfører kostnader og inntekter i tilhørende regnskapsmessige periode. Du kan periodisere både fremover og bakover i tid. Økonomisystemet tilbyr en brukervennlig funksjon for periodisering, slik at du kan håndtere denne prosessen enkelt og nøyaktig.

1. Forstå konseptet periodisering: Sørg for at du og regnskapsavdelingen din forstår betydningen av periodisering. Dette sikrer at alle relevante inntekter og kostnader blir korrekt bokført i riktig regnskapsperiode.

2. Identifiser periodiseringsbehov: Gå gjennom virksomhetens inntekts- og kostnadsstrømmer for å identifisere poster som krever periodisering. Dette kan inkludere forskuddsbetalte utgifter, utsatt inntekt, avskrivninger, opptjente inntekter og utgifter knyttet til fremtidige perioder.

3. Bedre sammenlignbarhet: Ved å periodisere inntekter og kostnader på en konsistent måte blir sammenligning av økonomiske data fra forskjellige perioder enklere. Dette gir deg bedre innsikt i virksomhetens utvikling over tid.

4. Nøyaktig resultatrapportering: Periodisering sikrer at inntekter og kostnader bokføres i riktig tidsperiode. Dette gir en mer nøyaktig resultatrapportering som reflekterer virksomhetens økonomiske situasjon mer presist.

5. Bruk periodiseringsfunksjonen i regnskapssystemet: Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Bilagsføring. Før bilaget, klikk på de tre kulepunktene og velg Periodisering. Legg inn Periode fra og Periode til. Klikk Lagre periodisering.

cs. Effektiv periodisering i regnskapssystemet 1 um.png

6. Vær nøye med månedsavslutning: Utfør grundige månedsavslutninger for å identifisere og periodisere relevante poster. Dette inkluderer å korrigere eventuelle feil, periodisere utgifter som er påløpt, men ikke bokført, og justere balanseposter som krever periodisering.

7. Bedre ressursstyring: Ved å periodisere kostnader og inntekter jevnt over tid kan du bedre fordele ressurser og budsjettere mer nøyaktig for fremtidige perioder. Dette hjelper deg med å unngå uforutsette økonomiske utfordringer.

8. Dokumenter og spor: Dokumenter alle periodiseringsposter og sporing av endringer. Dette gir et solid grunnlag for revisjoner og sikrer nøyaktighet i regnskapet.

9. Revider og juster ved behov: Gjennomgå periodiseringspostene jevnlig for å sikre at de er i samsvar med virksomhetens aktiviteter og økonomiske situasjon. Juster poster når det er nødvendig, spesielt når det oppstår endringer i virksomheten eller regnskapspraksis.

Ved å følge disse tipsene for periodisering i økonomisystemet, vil du kunne oppnå mer pålitelig og nøyaktig finansiell rapportering. Dette gir bedre økonomisk innsikt, bedre beslutningsgrunnlag og en solid grunnmur for din virksomhets fremtidige vekst og suksess.

Se vår hjelpeartikkel om periodisering av leverandørfaktura